Ana sayfaBirleşmiş Milletler Antlaşması → Bölüm X

Bölüm X: Ekonomik ve Sosyal Konsey
Ĉapitro X: La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio

Giriş, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Bileşimi

Madde 61

 1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Genel Kurul'ca seçilen ellidört Birleşmiş Milletler üyesinden oluşur.
 2. 3. fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, her yıl Ekonomik ve Sosyal Konsey'in ellidört üyesi üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üye hemen yeniden seçilebilir.
 3. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin sayısı yirmi yediden ellidörde çıkarıldıktan sonra yapılacak ilk seçimde, görev süreleri o yılın sonunda bitecek olan dokuz üyenin yerine yirmiyedi yeni üye seçilecektir. Genel Kurul'ca yapılan düzenlemelere uygun olarak, bu yirmiyedi yeni üyeden, bu şekilde seçilmiş dokuz tanesinin görev süresi, bir yılın sonunda, öteki dokuz üyenin görev süresi de iki yılın sonunda sona erecektir.
 4. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in her üyesinin Konsey'de bir temsilcisi vardır.

Konsisto

Artikolo 61

 1. La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio konsistas el kvindek-kvar Membroj de la Unuiĝintaj Nacioj elektitaj de la Ĝenerala Asembleo.
 2. Kun rezervo de la alineo 3, ĉiujare dek-ok membroj de la Konsilio pri Ekonomio kaj Socio estas elektataj por tri jaroj. Eliranta membro tuj reelekteblas.
 3. Ĉe la unua elekto, kiu okazas post altigo de la nombro da konsilianoj de dudek-sep al kvindek-kvar, estas aldone al tiuj membroj, kiuj estas elektataj anstataŭ la naŭ membroj kies oficoperiodo finiĝas kun la koncerna jaro, elektataj dudek-sep kromaj membroj de la Konsilio pri Ekonomio kaj Socio. La oficoperiodo de naŭ el tiuj dudek-sep kromaj membroj finiĝas post unu jaro, tiu de naŭ kromaj membroj post du jaroj ; la ceteron reguligas la Ĝenerala Asembleo.
 4. Ĉiu membro de la Konsilio pri Ekonomio kaj Socio havas en tiu unu reprezentanton.

Görev ve Yetkileri

Madde 62

 1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda, eğitim ve sağlık alanlarında ve bunlarla ilgili başka alanlarda uluslararası sorunlar üzerinde araştırmalar yapabilir, raporlar hazırlayabilir ya da bunların yapılıp hazırlanmasına önayak olabilir ve bütün bu sorunlara ilişkin olarak Genel Kurul, Birleşmiş Milletler üyeleri ve ilgili ihtisas kuruluşlarına tavsiyelerde bulunabilir.
 2. Konsey, herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine etkin bir biçimde saygı gösterilmesini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir.
 3. Konsey, Genel Kurul'a sunmak üzere, yetki alanına giren sorunlara ilişkin sözleşme tasarıları hazırlayabilir.
 4. Konsey, Birleşmiş Milletler'ce öngörülen kurallara uygun olarak, yetki alanına giren sorunlara ilişkin uluslararası konferanslar düzenleyebilir.

Taskoj kaj rajtoj

Artikolo 62

 1. La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio povas, pri internaciaj aferoj surkampe de ekonomio, socio, kulturo, edukado, sano kaj similaj kampoj realigi aŭ iniciati studaĵojn kaj fari aŭ iniciati raportojn ; ĝi povas pri ĉiu tia afero fari rekomendojn al la Ĝenerala Asembleo, la Membroj de la Unuiĝintaj Nacioj kaj al la koncernataj specialaj organizoj.
 2. Ĝi povas fari rekomendojn por antaŭenigi la respekton kaj realigon de la homrajtoj kaj fundamentaj liberecoj por ĉiuj.
 3. Ĝi povas, pri aferoj pri kiu ĝi kompetentas, ellabori interkonsentojn kaj prezenti ilin al la Ĝenerala Asembleo.
 4. Ĝi povas, laŭ la reguloj fiksitaj de la Unuiĝintaj Nacioj, kunvoki internaciajn konferencojn pri aferoj pri kiuj ĝi kompetentas.

Madde 63

 1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, 57. Madde'de sözü edilen kuruluşların herhangi biriyle, bu kuruluşun Birleşmiş Milletler'e hangi koşullar altında bağlanacağını saptayan anlaşmalar yapabilir. Bu anlaşmalar Genel Kurul'un onayına sunulur.
 2. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ihtisas kuruluşlarına danışarak, onlara tavsiyelerde bulunarak ve Genel Kurul ile Birleşmiş Milletler üyelerine tavsiyelerde bulunarak, bu ihtisas kuruluşlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlayabilir.

Artikolo 63

 1. La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio povas, kun ĉiu el la organizoj nomataj en la artikolo 57, fari interkonsentojn, en kiuj reguliĝas la rilatoj de la koncernaj organizoj kun la Unuiĝintaj Nacioj. Tiuj interkonsentoj bezonas la konsenton de la Ĝenerala Asembleo.
 2. Ĝi povas kunordigi la agadon de la specialaj organizoj, per konsultadoj kun ili kaj per rekomendoj al ili, al la Ĝenerala Asembleo kaj al la Membroj de la Unuiĝintaj Nacioj.

Madde 64

 1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ihtisas kuruluşlarından düzenli raporlar almak için uygun önlemlere başvurabilir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, kendi tavsiyeleri ile bu Konsey'in yetkisine giren konulara ilişkin Genel Kurul tavsiyelerini yerine getirmek üzere başvurulan önlemler konusunda raporlar almak için Birleşmiş Milletler üyeleriyle ve ihtisas kuruluşlarıyla anlaşmalar yapabilir.
 2. Konsey, bu raporlar konusunda görüşlerini Genel Kurul'a iletebilir.

Madde 65

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Güvenlik Konseyi'ne bilgi verebilir ve Güvenlik Konseyi'nin isteği üzerine ona yardım eder.

Artikolo 64

 1. La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio povas fari taŭgajn paŝojn por ricevi regule raportojn de la specialaj organizoj. Ĝi povas interkonsenti kun la Membroj de la Unuiĝintaj Nacioj kaj kun la specialaj organizoj por ricevi raportojn pri la disponoj, kiuj estas farataj por plenumi ĝiajn rekomendojn kaj la rekomendojn de la Ĝenerala Asembleo pri aferoj de ĝia kompetento.
 2. Ĝi povas sciigi al la Ĝenerala Asembleo rimarkojn pri tiuj raportoj.

Artikolo 65

La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio povas doni informojn al la Sekurec-Konsilio kaj subteni ĝin laŭ ties peto.

Madde 66

 1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Genel Kurul'un tavsiyelerini yürütme konusunda, yetkisine giren bütün görevleri yerine getirir.
 2. Konsey, Genel Kurul'un onayı ile, Birleşmiş Milletler üyelerinin ya da ihtisas kuruluşlarının kendisinden isteyeceği hizmetleri yerine getirebilir.
 3. Konsey, işbu Antlaşma'nın başka yerlerinde gösterilen ya da Genel Kurul'ca kendisine verilebilecek olan öteki görevleri de yerine getirir.

Artikolo 66

 1. La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio plenumas ĉiujn taskojn por kiuj ĝi kompetentas en kunteksto kun la plenumado de rekomendoj de la Ĝenerala Asembleo.
 2. Ĝi povas, kun permeso de la Ĝenrala Asembleo, liveri ĉiujn servojn pri kiuj ĝi estas petata de la Membroj de la Unuiĝintaj Nacioj aŭ de specialaj organizoj.
 3. Ĝi plenumas ĉiujn ceterajn taskojn, pri kiuj ĝi estas taskitaj en tiu ĉi ĉarto aŭ de la Ĝenerala Asembleo.

Oylama

Madde 67

 1. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in her üyesinin bir oyu vardır.
 2. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kararları, hazır bulunan ve oy veren üyelerin oyçokluğu ile alınır.

Voĉdonado

Artikolo 67

 1. Ĉiu membro de la Konsilio pri Ekonomio kaj Socio havas unu voĉon.
 2. Decidoj de la Konsilio pri Ekonomio kaj Socio bezonas la plimulton de la ĉeestantaj kaj voĉdonantaj membroj.

Usül

Madde 68

Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal konularda ve insan haklarının ilerletilmesi için komisyonlar kuraca ı gibi, görevlerini yerine getirmesine yarayacak başka komisyonlar da kurar.

Madde 69

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler'in bir üyesini özellikle ilgilendiren bir sorunu incelerken, bu üyeyi oy hakkı olmaksızın görüşmelere katılmaya çağırır.

Proceduro

Artikolo 68

La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio starigas komisionojn pri ekonomiaj kaj sociaj demandoj kaj por la antaŭenigo de la homrajtoj kaj por ĉiuj aliaj bezonoj por plenumi siajn taskojn.

Artikolo 69

Se la Konsilio pri Ekonomio kaj Socio pritraktas aferon kiu havas apartan gravecon por iu Membro de la Unuiĝintaj Nacioj, ĝi invitas tiun partopreni sen voĉdonrajto en ĝiaj diskutoj.

Madde 70

Ekonomik ve Sosyal Konsey, uzmanlık kuruluşlarının temsilcilerinin Konsey görüşmelerine ve Konsey tarafından kurulan komisyonların görüşmelerine oy hakkı olmaksızın katılmaları, kendi temsilcilerinin de uzmanlık kuruluşlarının görüşmelerine katılmaları için her türlü düzenlemeyi yapabilir.

Artikolo 70

La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio povas fari interkonsentojn por ke reprezentantoj de la specialaj organizoj partoprenu sen voĉdonrajto en ĝiaj diskutoj kaj en la diskutoj de la komisionoj starigitaj de ĝi kaj ke ĝiaj propraj reprezentantoj partoprenu en la diskutoj de tiuj specialaj organizoj.

Madde 71

Ekonomik ve Sosyal Konsey, kendi yetkisine giren sorunlarla uğraşan sivil toplum kuruluşlarına danışmak için uygun düzenlemeler yapabilir. Böyle düzenlemeler uluslararası örgütlerle ve gerektiğinde, Birleşmiş Milletler'in ilgili üyesine danışıldıktan sonra ulusal örgütlerle de yapılabilir.

Artikolo 71

La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio povas fari interkonsentojn pri konsultado kun neŝtataj organizoj, kiuj okupiĝas pri aferoj de ĝia kompetento. Tiaj interkonsentoj fareblas kun internaciaj organizoj kaj, se oportune, post konsultado de la koncerna Membro de la Unuiĝintaj Nacioj ankaŭ kun naciaj organizo.

Madde 72

 1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, başkanının seçim yöntemini de saptayan içtüzüğünü kendi yapar.
 2. Konsey, içtüzüğü uyarınca ihtiyaca göre toplanır; içtüzükte Konsey'in, üye çoğunluğunun isteği üzerine toplanmasını öngören hükümler de bulunacaktır.

Artikolo 72

 1. La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio donas al si regularon ; en tiu ĝi reguligas ankaŭ la proceduron de elektado de sia prezidanto.
 2. La Konsilio pri Ekonomio kaj Socio kunsidas laŭbezone laŭ sia regularo ; en tiu estas ankaŭ regulenda la kunvokado de sesioj laŭ peto de la plimulto de ĝiaj membroj.
Tradukis Vilhelmo Lutermano
Giriş, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Portfolio