Ana sayfaBirleşmiş Milletler Antlaşması → Bölüm V

Bölüm V: Güvenlik Konseyi
Ĉapitro V: Konsilio pri Sekureco

Giriş, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Bileşimi

Madde 23

 1. Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler'in onbeş üyesinden oluşur. Çin Cumhuriyeti, Fransa, Rusya Federasyonu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı ve Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi'nin sürekli üyeleridir. Genel Kurul, her şeyden önce Birleşmiş Milletler üyelerinin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ve örgütün öteki amaçlara katkılarını, aynı zamanda da hakça bir coğrafi dağılımı gözönünde tutarak, Birleşmiş Milletler'in öteki on üyesini de Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleri olarak seçer.
 2. Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleri iki yıllık bir dönem için seçilirler. Güvenlik Konseyi üyelerinin sayısı onbirden onbeşe çıkarıldıktan sonra geçici üyeler için yapılacak ilk seçimde, dört yeni üyeden ikisi bir yıllık dönem için seçilecektir. Süresi biten bir üye hemen yeniden seçilemez.
 3. Güvenlik Konseyi'nin her üyesinin Konsey'de bir temsilcisi vardır.

Konsisto

Artikolo 23

 1. La Konsilio pri Sekureco konsistas el dek-kvin membroj de la Organizo. La Respubliko Ĉinio, Francio, la Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj, la Unuiĝinta Reĝlando de Grand-Britujo kaj Nord-Irlando kaj Usono estas permanentaj membroj de la Konsilio pri Sekureco. Dek kromaj membroj de la Organizo estas elektataj, kiel nepermanentaj membroj de la Konsilio pri Sekureco, de la Ĝenerala Asembleo kiu speciale konsideras, unuavice, la kontribuadon de la membroj de la Organizo al la konservado de la internaciaj paco kaj sekureco kaj al la ceteraj celoj de la Organizo kaj ankaŭ justan geografian distribuon.
 2. La nepermanentaj membroj de la Konsilio pri Sekureco estas elektataj por periodo de du jaroj. dum la unua elekto de la nepermanentaj membroj post kiam la nombro da membroj de la Konsilio pri Sekureco estos altigitaj de dek-unu al dek-kvin, du el la kvar kromaj membroj estos elektataj por periodo de unu jaro. La elirantaj membroj ne tuj reelekteblas.
 3. Ĉiu membro de la Konsilio pri Sekureco havas unu reprezentanton en la Konsilio.

Görev ve Yetkileri

Madde 24

 1. Birleşmiş Milletler'in üyeleri, örgütün hızlı ve etkili hareket etmesini sağlamak için, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumluluğu Güvenlik Konseyi'ne bırakırlar ve bu sorumluluk gereğince görevlerini yerine getirirken Güvenlik Konseyi'nin kendi adlarına hareket ettiğini kabul ederler.
 2. Güvenlik Konseyi, bu görevleri yerine getirirken Birleşmiş Milletler'in Amaç ve İlkeleri'ne uygun hareket eder. Bu görevleri yerine getirebilmesi için Güvenlik Konseyi'ne verilmiş belirli yetkiler VI, VII, VIII ve XII. Bölümler'de gösterilmiştir.
 3. Güvenlik Konseyi, Genel Kurul'a incelenmek üzere yıllık raporlar ve gerektiğinde özel raporlar sunar.

Funkcioj kaj povoj

Artikolo 24

 1. Por certigi la rapidan kaj efikan agon de la Organizo, ĝiaj membroj donas al la Konsilio pri Sekureco la precipan respondecon por la konservado de la internaciaj paco kaj sekureco kaj agnoskas ke, plenumante siajn devojn kiujn trudas al ĝi tiu respondeco, la Konsilio pri Sekureco agas en ilia nomo.
 2. En la plenumado de tiuj devoj, la Konsilio pri Sekureco agas konforme al la celoj kaj principoj de la Unuiĝintaj Nacioj. La specifaj povoj donitaj al la Konsilio pri Sekureco por ebligi al ĝi plenumi tiujn devojn estas difinitaj en la Ĉapitroj VI, VII, VIII kaj XII.
 3. La Konsilio pri Sekureco submetas por kontrolado jarajn raportojn kaj, laŭokaze, specialajn raportojn al la Ĝenerala Asembleo.

Madde 25

Birleşmiş Milletler üyeleri, işbu Antlaşma uyarınca, Güvenlik Konseyi'nin kararlarını kabul etme ve uygulama konusunda görüş birliğine varmışlardır.

Madde 26

Dünyanın insan ve ekonomi kaynaklarının, yalnızca en küçük bölümünü silahlanmaya ayırarak, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanıp korunmasını kolaylaştırmak için Güvenlik Konseyi, 47. Madde'de öngörülen Askeri Kurmay Komitesi'nin de yardımıyla, silahlanmanın düzenlenmesi için bir sistem kurmak üzere Birleşmiş Milletler üyelerine sunulacak planlar hazırlamakla yükümlüdür.

Artikolo 25

La membroj de la Organizo interkonsentas akcepti kaj apliki la decidojn de la Konsilio pri Sekureco konforme al tiu ĉi Ĉarto.

Artikolo 26

Por subteni la starigon kaj konservadon de la internaciaj paco kaj sekureco kun la minimuma devojigo al armado de la homaj kaj ekonomiaj resursoj de la mondo, la Konsilio pri Sekureco estas taskita, helpe de la Komitato de ĉefstabo starigita per la Artikolo 47, ellabori planojn submetotajn al la membroj de la Organizo por starigi sistemon de regulado de la armaĵoj.

Oylama

Madde 27

 1. Güvenlik Konseyi'nin her üyesinin bir oyu vardır.
 2. Güvenlik Konseyi'nin usule ilişkin konulardaki kararları dokuz üyesinin olumlu oyu ile alınır.
 3. Güvenlik Konseyi'nin yöntem sorunlarındaki kararları dokuz üyenin olumlu oyu ile alınır; ancak, VI. Bölüm ile 52. Maddenin 3. fıkrası hükümleri uyarınca alınan kararlarda, bir uyuşmazlığa taraf olan, oylamaya katılamaz.

Voĉdonado

Artikolo 27

 1. Ĉiu membro de la Konsilio pri Sekureco disponas pri unu voĉo.
 2. La decidoj de la Konsilio pri Sekureco pri proceduraj demandoj estas farataj per jesa voĉo de naŭ membroj.
 3. La decidoj de la Konsilio pri Sekureco pri ĉiuj aliaj demandoj estas farataj per jesa voĉo de naŭ ĝiaj membroj en kiu estas entenataj la voĉoj de ĉiuj permanentaj membroj, ĉe kio, en la decidoj farataj laŭ la teksto de la Ĉapitro VI kaj de la paragrafo 3 de la Artikolo 52, konfliktpartioj detenas sin voĉdoni.

Usül

Madde 28

 1. Güvenlik Konseyi, görevlerini sürekli olarak yapacak biçimde örgütlendirilecektir. Bunun için Güvenlik Konseyi'nin her üyesi örgüt merkezinde her zaman bir temsilci bulunduracaktır.
 2. Güvenlik Konseyi, belirli dönemlerde toplanır; üyelerden her biri, dilerse bir hükümet üyesi ya da özel olarak atanmış başka bir temsilci tarafından bu toplantılarda temsil olunabilir.
 3. Güvenlik Konseyi, örgüt merkezinin dışında çalışmalarını en çok kolaylaştıracağına inandığı herhangi bir yerde toplanabilir.

Proceduro

Artikolo 28

 1. La Konsilio pri Sekureco estas organizita tiel ke ĝi povas plenumi siajn funkciojn permanente. Por tio, ĉiu membro de la Konsilio pri Sekureco devas havi ĉiumomente reprezentanton en la sidejo de la Organizo.
 2. La Konsilio pri Sekureco faras regulajn kunvenojn, en kiu ĉiu ĝia membro povas, se li deziras, reprezentigi sin per membro de sia registaro aŭ per ia alia speciale nomunita reprezentanto.
 3. La Konsilio pri Sekureco povas kunveni en ĉiuj lokoj aliaj ol la sidejo de la Organizo kiujn ĝi juĝas taŭgaj por faciligi ĝian taskon.

Madde 29

Güvenlik Konseyi, görevini yerine getirmek için gerekli gördüğü yardımcı organları oluşturabilir.

Madde 30

Güvenlik Konseyi, başkanının seçim yöntemini de saptayan içtüzüğü kendi yapar.

Artikolo 29

La Konsilio pri Sekureco povas krei la kromajn organojn kiujn ĝi juĝas necesaj por la plenumado de ĝiaj funkcioj.

Artikolo 30

La Konsilio pri Sekureco starigas sian internan regularon, en kiu ĝi fiksas la manieron nomuni sian Prezidanton.

Madde 31

Güvenlik Konseyi üyesi olmayan herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi, Güvenlik Konseyi'ne sunulan herhangi bir sorunun görüşülmesine, eğer Konsey bu üyenin çıkarlarının özellikle sözkonusu olduğu görüşüne varmışsa, oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Artikolo 31

Ĉiu Membro de la Organizo kiu ne estas membro de la Konsilio pri Sekureco povas partopreni, sen voĉdonrajto, en la diskuto de ĉia demando submetita al la Konsilio pri Sekureco, ĉiam kiam ĝi opinias ke la interesoj de tiu Membro estas aparte tuŝataj.

Madde 32

Güvenlik Konseyi üyesi olmayan herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi veya Birleşmiş Milletler üyesi olmayan herhangi bir devlet, Güvenlik Konseyi'nin incelediği bir uyuşmazlığa taraf ise, bu uyuşmazlığa ilişkin görüşmelere, oy hakkı olmaksızın katılmaya çağrılabilir. Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan bir devletin katılması konusunda uygun gördüğü koşulları koyar.

Artikolo 32

Ĉiu Membro de la Unuiĝintaj Nacioj kiu ne estas membro de la Konsilio pri Sekureco aŭ ĉiu ŝtato kiu ne estas Membro de la Unuiĝintaj Nacioj, se ĝi estas partio de disputo ekzaminata de la Konsilio pri Sekureco, estas invitata partopreni, sen voĉdonrajto, en la diskutoj pri tiu disputo. La Konsilio pri Sekureco determinas la kondiĉojn kiujn ĝi opinias justaj por la partopreno de ŝtato kiu ne estas Membro de la Organizo.

Tradukis Vilhelmo Lutermano
Giriş, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Portfolio